Työn organisoinnin haasteet ovat laaja-alaisia digimurroksessa

Laura Seppänen, Sami Paavola

Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet -työryhmässä Työelämän tutkimuspäivillä marraskuun alussa pohdittiin monesta näkökulmasta digitalisaation aiheuttamia muutoksia työn organisoimiseen. Työryhmän vetäjinä toimivat SWiPE-osahankkeen johtaja Laura Seppänen Työterveyslaitokselta yhdessä Helsingin yliopiston apulaisprofessori Sami Paavolan ja DigiIT-tutkimusryhmän kanssa. Kaikkiaan 12 alustuksessa ja vilkkaassa keskustelussa pohdittiin niin osaamisen kehittämistä, robotiikan vaikutuksia kuin työn organisoinnin keinoja erityisesti alustataloudessa.

Digitaalisatio ja uudet teknologiat ovat yleinen tapa yrittää parantaa tuottavuutta. Uusi teknologia edellyttää uudenlaista työn järjestämistä, sopimista ja neuvottelua ja kokonaan uudenlaisia työtehtäviä ja -rooleja. Erilaisten mahdollisuuksien näkeminen vaatii yhteistyötä ja monialaista oppimista. Työn järjestämisen murros on erityisen suuri ns. alustataloudessa.

Työelämän tutkimuspäivillä kokoontuneessa työryhmässä tarkasteltiin monipuolisesti, millä keinoilla työntekijät ja organisaatiot selviytyvät digimurroksen ja työn uudelleenorganisoinnin muutoksista yhdessä ja edistävät samalla luovasti kestävää kehitystä, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tärkeällä sijalla oli myös työn digitalisaatioon liittyvä oppiminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattien ja tehtävien murros sekä eettiset kysymykset.

Työryhmässä kuultiin kaikkiaan 12 eri esitystä, joissa työelämätutkijat toivat esille aihepiiriin liittyviä omia tutkimuksiaan ja kävivät hyvin laajasti niin empiirisesti, teoreettisesti kuin metodologisestikin läpi digimurrokseen ja työn uudenlaiseen organisoitumiseen liittyviä asioita.

– Asetimme työryhmän tavoitteeksi rakentavan keskustelun edistämisen digitaalisaatiota ihannoivien näkemysten ja uhkakuvien välillä. Työryhmässä käytiin vilkasta keskustelua esitysten pohjalta ja toivomme, että niiden pohjalta syntyy myös uutta keskustelua ja ne kannustavat uuteen aihepiiriä koskevaan tutkimukseen, toteavat työryhmän vetäjinä toimineet Laura Seppänen ja Sami Paavola.

Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet -työryhmän esitysten tiivistelmät:

 • Jenni Huhtasalo nosti omassa alustuksessaan esille opetusteknologiat ja opettajan muuttuvan asiantuntijuuden.
 • Työryhmän toinen vetäjä Laura Seppänen kertoi lokakuun lopussa julkistetun Upwork-tutkimuksen tuloksista ja erityisesti siitä, miten alusta välittää työntekijän ja asiakkaan suhdetta.
 • Mikko Värttö esitteli tutkimuksensa tuloksia organisaation sisäisen sosiaalisen intranetin käytöstä hajautuneessa organisaatiossa.
 • Arja Ala-Laurinaho kertoi tutkimuksensa kautta, miten digitalisaatiolla ja tietoteknisillä välineillä vaikutetaan organisaation koko toimintakonseptiin.
 • Seppo Tuomivaara, Arja Ala-Laurinaho ja Pia Perttula esittelivät mallin toiminnanohjausjärjestelmän osaamisen kehittämiseen käyttöönoton eri vaiheissa.
 • Arja Haapakorpi kertoi tapaustutkimuksensa kautta, miten toteuttaa monidisiplinaarisuutta insinöörityössä työn organisoinnin keinoin.
 • Anna Wallin esitteli tutkimusta, jossa on selvitetty valtionhallinnon työntekijöiden ammatillista kehittymistä digitalisoituvassa työelämässä.
 • Hannele Kerosuo esitteli rakennusliikkeessä tehdystä pitkittäistutkimuksesta saatuja tuloksia rakennusten tietomallintamisen käyttöönotosta.
 • Työryhmän toinen vetäjä Sami Paavola ja Reijo Miettinen kertoivat tutkimustuloksistaan, joissa he ovat analysoineet monikerroksista tietomallintamisen kehittymistä ja teknologisen muutoksen haasteita.
 • Susanna Kultalahti esitteli tuloksia tutkimuksesta, jossa on tutkittu hyötyjen ja haasteiden suhdetta robotiikan käyttöönottaneessa asiantuntijayrityksessä.
 • Ulriikka Savela-Huovinen, Antti Knaapila, Auli Toom ja Hanni Muukkonen kertoivat väitöskirjatutkimuksesta, jossa on selvitetty elintarvikealan asiantuntijoiden keskuudessa, mikä arviointikäytännöissä on keskeisintä tai muuttuu, kun digitaalista dataa, Facereader-kasvonilmeanalysointiohjelmistoa, hyödynnetään aistinvaraisessa arviointityössä.
 • Pia Perttula, Vuokko Puro ja Henriikka Kannisto kertoivat interventiotutkimuksesta, jossa on tutkittu digitaalisen ratkaisun mahdollisuuksia pelillisen oppimisen kautta työturvallisuuden edistämiseen sisälogistiikassa.