Työelämän ja talouden muutosten myötä työn sisällöt, työhön liittyvät osaamisvaatimukset ja työn merkitykset muuttuvat. SWiPE-hankkeessa tutkimme monitieteisesti seuraaviin työn ja talouden muutokseen liittyviä ilmiöitä:

Alustoilla tehtävä työ ja alustatalous Suomessa ja kansainvälisesti

Tutkimme, miten alustatalous liiketoimintamallina yleistyy ja miten digitalisaatio muuttaa yrittäjyyden ja työnteon mahdollisuuksia. Tutkimme myös sitä, ketkä tekevät töitä alustoilla eri ammattiryhmissä ulottuen pienituloisista ruokaläheteistä korkeasti koulutettuihin ammatinharjoittajiin.

Työn uudet merkitykset, itsensä työllistäminen ja asiantuntijatyön muutos

Tutkimme, miten alustatalous ja digitaalisuus muuttavat olemassa olevaa työtä yrityksissä ja julkisella sektorilla ja millaista uutta työtä ja yrittäjyyttä niiden myötä syntyy. Monitieteisenä tutkimuskonsernina tuotamme kokonaisvaltaista ymmärrystä käynnissä olevien monimutkaisten sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen prosessien luonteesta.

Talouden ja yhteiskunnan tutkimus- ja koulutustarpeet

Tutkimme, miten alustatalous ja työn muutos näkyvät koulutuksen ja työelämän välisinä uusina kytköksinä, muun muassa innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden tehostamisena yliopistoissa. Tarkastelemme, ovatko koulutusinstituutiot riittävän joustavia vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin sekä miten koulutuksen, työn ja yrittäjyyden väliset suhteet rakentuvat muuttuvassa työelämässä. Koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita tutkitaan akateemisen ja ammatillisen koulutuksen puitteissa.

Maahanmuutto ja yrittäjyys

Tutkimme, maahanmuuttajien työelämään johtavia polkuja. Tarkastelemme sitä, millaisia maahanmuuttajien työhön ja yrittäjyyteen integroitumista helpottavia uusia malleja alustatalous voi mahdollistaa ja miten politiikkatoimenpiteet tukevat integroitumista.