Osaamisen kehittämisellä luodaan tulevaisuutta

Työelämän muutokset haastavat osaamisen. Tätä viestiä painotamme yhteisenä rintamana. Onko tämä uusi tilanne? No, ei. Työ on muuttanut muotoaan kautta koko ihmiskunnan historian. Toki muutoksen nopeus on nyt ja tulevaisuudessa aivan uudella tasolla, ja tämä haastaa meidät kaikki. Keskustelu tulevaisuuden osaamistarpeista on tällä hetkellä hieman negatiivissävytteistä. Tämä johtunee siitä, että meillä ei ole täysin tarkkaa … Continued

Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita

Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu. Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla. Isossa kuvassa alustatalous on osa teknologisen kehityksen ja digitalisaation aiheuttamaa laajempaa työn ja työelämän murrosta ja monimuotoisuutta. Tämä on sekä mahdollisuus että haaste. Tavalla tai … Continued

Toimenkuvien räätälöinnin avulla potkua sote-palveluihin

Tiukat ammattiryhmien rajat sosiaali- ja terveyspalvelualalle tyypillisiä Suomessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön toimenkuvista ja pätevyydestä säädetään tarkasti laeissa ja asetuksissa. Kaikkien tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvan etenemisen ja terveyspalvelujen laadun sekä potilasturvallisuuden. Toimenkuvat ovat olleet muihin ammattialoihin verraten selkeitä ja sopimusjärjestelmä kattava. Sosiaali- ja terveydenhuollon reformissa yhtenä toimenpiteenä on joustavoittaa kelpoisuusehtoja ja henkilöstörakennetta koskevia velvoitteita … Continued

Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä

Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri kanavista. Siksi on merkityksellistä, kuinka asioita esitetään mediassa. Keskitynkin väitöskirjassani analysoimaan monipuolisia mediasta koottuja aineistoja useilla, osin kulttuurintutkimuksesta juontuvilla menetelmillä, kuten lähiluvulla ja visuaalisella analyysillä. … Continued

Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin?

Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitamme yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. Eräs omaa koulutusjärjestelmää ylläpitävä yritys on KONE Hissit Oy, … Continued

Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta

Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista yhdessä, luottamuksen puutteesta, toimimattomasta lainsäädännöstä – vai mistä? STTK:n teettämien kansalaiskyselyiden ja henkilöstön edustajille teetettyjen kyselyiden tuloksena ovat toistuvasti nousseet esiin ongelmat ja puutteet niin … Continued

Asiantuntija tarvitsee unta, koska työ on läsnä vapaa-ajallakin

Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa asiantuntijatyön työaikoja ja niiden yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tutustu hankkeen raporttiin klikkaamalla tästä. Lyhyesti kerrottuna kutsuimme osallistujiksi Suomen Ekonomit jäseniä ja erään it-yrityksen työntekijöitä. Valtaosa osallistujista oli toistaiseksi sovitussa työsuhteessa ja vain 3 % (eli 9 henkilöä kaikista 307 vastanneesta) työskenteli muualla kuin yksityisellä, julkisella, valtio- tai järjestösektorilla. Varsin perinteistä toimihenkilöjoukkoa. … Continued

Tulosohjauksella tutkimuksen kaupallistamisvajeen kimppuun

Yliopistot ovat koulutus- ja tutkimustehtäviensä ohella keskeinen yhteiskuntamme uusiutumisen lähde. Yliopistoille onkin yliopistolakia taustoittavassa hallituksen esityksessä (HE 7/2009) asetettu eksplisiittiseksi velvollisuudeksi parantaa ”tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua sekä innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta […] tavalla, joka tukee korkeatasoisen osaamisen muuntumista kannattavaksi liiketoiminnaksi, uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.” Etlan tuoreessa raportissa Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä tarkastelemme, miten yliopistomme suoriutuvat lakisääteisestä … Continued

Alustatalouden magiikkaa ja logiikkaa

Mark Twainin klassisiin kertomuksiin Tom Sawyerin seikkailuista (1876-1896) sisältyy episodi, jossa teinipoikamme työksi on sälytetty suuren lankkuaidan maalaaminen. Tomista tehtävä on mahdottoman pitkästyttävä ja raskas, mieluummin hän kauniina kesäpäivänä menisi vaikka kalaan. Sitten hänen ympärilleen ilmaantuu muutamia naapuruston lapsia sutimista katselemaan. Aitoamerikkalaisena supliikkimiehenä Tom aloittaa tuota pikaa pitchauksen: juuri tämä aidan maalaus on erityisen tärkeä … Continued

Anna, niin saat

Perheyritysten liiton mentorointiohjelma alkoi tänä syksynä kolmatta kertaa. Huone oli täynnä innostuneita kasvoja ja ilmassa oli odotusta. Toisilleen tuntemattomat ihmiset aloittivat yhteisen matkan tutustumalla toisiinsa kuvakorttien avulla: kuka olet ja mistä yrityksestä tulet? Myöhemmin mietittiin ryhmissä, millainen on hyvä mentori ja mentoroitava. Mentorointiohjelmassamme kokeneempi perheyrityksen omistaja sparraa melkein vuoden ajan nuorempaa perheyrityksen vesaa. Tuntuu, että … Continued