Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita

Anu Tuovinen, (c) Liisa Takala

Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu.

Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla. Isossa kuvassa alustatalous on osa teknologisen kehityksen ja digitalisaation aiheuttamaa laajempaa työn ja työelämän murrosta ja monimuotoisuutta. Tämä on sekä mahdollisuus että haaste. Tavalla tai toisella se koskettaa meitä jokaista.

Työn tekemisen tavat, paikka ja työyhteisöt muuttuvat ja muuttavat samalla työmarkkinoiden rakennetta. Kyky sopeutua ja oppia uutta korostuvat entisestään. Akavan tavoitteena on työelämä, jossa työtä tekevä menestyy ja voi hyvin. Työelämän on oltava inhimillisesti kestävää ja turvallista, jossa muutokset voidaan kohdata ilman pelkoa. Paljon sanottu ja vaadittu – mutta toteutettavissa.

Työelämä koostuu useista palasista, joiden perusteella työelämästä muodostuu joko hyvä tai painajainen. Näitä ulottuvuuksia ovat mm. koulutus ja osaamisen kehittäminen, ammatillisuus, työn muodot ja ehdot, työkaverit, toimeentulo, sosiaaliturva, työterveyshuolto ja – hyvinvointi sekä mahdollisuus työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Elämä on tasapainossa, kun palaset ovat kohdillaan.

Toiveet, tarpeet ja vaatimukset työlle vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Työelämän ja työn pitäisikin olla sellaista, että se mahdollistaa erilaisten työn muotojen joustavan yhdistelyn. Samaan aikaan sosiaaliturva, työvoimapalvelut ja mahdollisuus opiskella kantavat yli mahdollisen työttömyysvaiheen, kunnes uusi työ löytyy.

Työelämän muutos ja monimuotoisuus haastavat työmarkkinat, niin palkansaajaliikkeen kuin työnantajatkin. Osapuolilta vaaditaan ennakoivaa ajattelua, kehittymistä ja ajan tarpeisiin vastaamista. Yhä useampi työtä tekevä arvioi työtä ja toimeentuloaan sen mukaan, onko työ merkityksellistä, riittävän joustavaa ja mahdollistavaa suhteessa siihen käytettyyn aikaan ja energiaan. Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan läpi työuran nousee yhä tärkeämmäksi, mikä on sekä työtä tekevän että työnantajan näkökulmasta hyödyllistä.

Akava ja noin 20 jäsenliittoa lähtivät tutkimusotoksena mukaan SWIPE-tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin, miten työn muutostrendit, erityisesti alustatalous, vaikuttavat asiantuntijatyöhön. Saimme tutkimuksen kautta lisää tietoa siitä, miten akavalaiset asiantuntijat hyödyntävät työssään uusia digitaalisia työvälineitä ja alustoja. Tulosten mukaan alustojen kautta tehtävä työ on vielä varsin vähäistä ansaintatarkoituksessa. Valmiutta siihen asenteiden ja kiinnostuksen osalta kuitenkin on. Tutkimustulosten pohjalta kehittämme jäsenpalveluita paremmiksi sekä hyödynnämme saatua tietoa edunvalvonnan ja vaikuttamisen tukena. Päämääränä on kehittää työelämän lainsäädäntöä, sosiaaliturvaa ja koulutusta sellaiseksi, jotta ne vastaisivat paremmin monimuotoistuvaa työtä.


Kirjoittaja Anu Tuovinen toimii asiantuntijana Akava ry:ssä.