Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin?

Kuva Noora Mela/Turun yliopisto

Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitamme yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. Eräs omaa koulutusjärjestelmää ylläpitävä yritys on KONE Hissit Oy, joka omistamassaan Teollisuusoppilaitoksessa kouluttaa hissi- ja kunnossapitoasentajia. Teollisuusoppilaitoksessa voi suorittaa hissiasentajan ammattitutkinnon.

Tutkimuksemme mukaan yritysvetoinen ammatillinen koulutus pystyy kehittämään sekä alakohtaista osaamista että yleisiä työelämävalmiuksia. Tutkimassamme KONE Hissien toteuttamassa koulutusohjelmassa yleiset työelämävalmiudet ovat tiiviissä yhteydessä yrityksen liiketoimintaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Hissiasentajilta esimerkiksi vaaditaan hyvää asiakaspalveluosaamista ja englanninkielentaitoa, joka on globaalisti toimivan yrityksen virallinen kieli. Myös kyky joustavaan osaamisen soveltamiseen on tärkeää alalla, jossa teknologian kehittyminen ja digitalisaatio vaikuttavat voimakkaasti.

Tutkimassamme yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa vuorovaikutus työelämän ja koulutuksen välillä näyttäytyy tiiviinä ja monitasoisena. Opiskelijat sitoutetaan yritykseen jo valintakoevaiheessa. Kulloisenkin koulutusohjelman aloituspaikkojen määrä perustuu ennakoituun tulevaisuuden työntekijätarpeeseen. Opiskelijoille maksetaan oppilaspalkkaa koulutuksen ajalta ja työpaikka yrityksessä valmistumisen jälkeen on melko varma. Oman koulutuksensa kautta yritys saa ammattitaitoista ja sitoutunutta työvoimaa, jota erikoistuneella alalla ei muuten ole riittävästi tarjolla.

Tutkimuksemme osoittaa, että parhaimmillaan yritykset pystyvät tarjoamaan joustavia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja yksilöille hyvät osaamisvalmiudet kestävän työuran rakentamiseksi. Ne pystyvät nopeasti ja joustavasti reagoimaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja luomaan puitteet nopeasti muuttuvan teknologian vaatimien osaamisvalmiuksien kehittymiselle. Uusin tieto kulkee ripeästi yrityksestä koulutukseen ja opiskelijat pääsevät aitoon työelämäyhteyteen jo opintojen alussa.

Erityisesti nyt, kun käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä yhteistyötä työelämän toimijoiden ja koulutuksen välillä, ja työpaikkojen rooli koulutuksen tarjoajina tulee korostumaan, on tärkeää pohtia, millaisin keinoin yritysten ja koulutuksen vuorovaikutusta voidaan parhaiten toteuttaa. Kaikkien yritysten ei tietenkään ole järkevää tarjota omaa ammatillista koulutusta, sillä se vaatii monenlaisia institutionaalisia edellytyksiä ollakseen kannattavaa.

Haluammekin nostaa keskusteluun tutkimuksessamme esiin nousseita yritysvetoiselle ammatilliselle koulutukselle tyypillisiä piirteitä ja hyviä käytäntöjä, jotka olisi tärkeää ottaa huomioon laajemmin ammatillista koulutusta toteutettaessa. Niitä ovat koulutuksen sisältöjen tiivis yhteys yrityksen toimintaan ja liiketoimintoihin sekä tietopohjaisten opintojen ja käytännön harjoittelun yhteen kietoutuminen niin sisältöjen kuin opintojen moduulirakenteen osalta. Lisäksi on tärkeää, että koulutus pääsääntöisesti takaa työllistymisen yritykseen ja tuottaa toisaalta sellaista osaamista, joka mahdollistaa työllistymisen myös yrityksen ulkopuolelle. Koulutuksen ja yrityksen välillä vallitseva tiivis yhteys puolestaan mahdollistaa koulutuksen joustavan kehityksen sekä nopean olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin reagoimisen.

Lähde:

Hytönen, K. & Kovalainen, A. (2018). Koulutuksen ja työelämän rajapinnat yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 26–43.


Kaisa Hytönen on tutkijatohtori SWiPE-hankkeessa.