Alustatalous muuttaa kaiken?

Die Plattformökonomie ändert alles – Alustatalous muuttaa kaiken. Näin kohtalokkaasti todettiin yhdessä Saksan laajasti luetuimmista verkkolehdistä helmikuussa 2017. Tästä lauseesta lähti liikkeelle ajatus tarkastella Saksan verkkolehtien alustataloudesta ja työtä välittävistä crowdwork-alustoista rakentamaa kuvaa pro gradu -tutkielmassani. Jäin miettimään lauseen antamaa mielikuvaa: alustatalous muuttaa kaiken. Lyhyt lause pitää sisällään vahvan viestin. Perehdyin tutkielmassani neljän suuren saksankielisen … Continued

Työelämän muutokset haastavat sekä osaamisen että sen kehittämisen tavat

Minkälaista osaamista työelämässä tullaan tarvitsemaan? Millä tavoin ammatillista osaamista olisi hyvä kehittää? Muun muassa näistä kysymyksistä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien tutkijat kokoontuivat keskustelemaan Osaamisella tulevaisuuteen -tutkimusseminaarissa viime keskiviikkona 7.11.2018. Seminaarissa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista lähestyttiin erityisesti työelämän muutosten ja teknologisen kehityksen mukanaan tuomien … Continued

Platform opportunities in unthought places

The SWiPE project is as much about research as it is about delivering insights that are of use for Finnish businesses. My colleague Kaisa, for example, is working on the responsiveness of the Finnish education system to the emerging and future needs of Finnish industry. As a part-timer on SWiPE, my doctoral project has a … Continued

Osaamisen kehittämisellä luodaan tulevaisuutta

Työelämän muutokset haastavat osaamisen. Tätä viestiä painotamme yhteisenä rintamana. Onko tämä uusi tilanne? No, ei. Työ on muuttanut muotoaan kautta koko ihmiskunnan historian. Toki muutoksen nopeus on nyt ja tulevaisuudessa aivan uudella tasolla, ja tämä haastaa meidät kaikki. Keskustelu tulevaisuuden osaamistarpeista on tällä hetkellä hieman negatiivissävytteistä. Tämä johtunee siitä, että meillä ei ole täysin tarkkaa … Continued

Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita

Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu. Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla. Isossa kuvassa alustatalous on osa teknologisen kehityksen ja digitalisaation aiheuttamaa laajempaa työn ja työelämän murrosta ja monimuotoisuutta. Tämä on sekä mahdollisuus että haaste. Tavalla tai … Continued

Toimenkuvien räätälöinnin avulla potkua sote-palveluihin

Tiukat ammattiryhmien rajat sosiaali- ja terveyspalvelualalle tyypillisiä Suomessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön toimenkuvista ja pätevyydestä säädetään tarkasti laeissa ja asetuksissa. Kaikkien tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvan etenemisen ja terveyspalvelujen laadun sekä potilasturvallisuuden. Toimenkuvat ovat olleet muihin ammattialoihin verraten selkeitä ja sopimusjärjestelmä kattava. Sosiaali- ja terveydenhuollon reformissa yhtenä toimenpiteenä on joustavoittaa kelpoisuusehtoja ja henkilöstörakennetta koskevia velvoitteita … Continued

Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä

Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri kanavista. Siksi on merkityksellistä, kuinka asioita esitetään mediassa. Keskitynkin väitöskirjassani analysoimaan monipuolisia mediasta koottuja aineistoja useilla, osin kulttuurintutkimuksesta juontuvilla menetelmillä, kuten lähiluvulla ja visuaalisella analyysillä. … Continued

Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin?

Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitamme yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. Eräs omaa koulutusjärjestelmää ylläpitävä yritys on KONE Hissit Oy, … Continued

Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta

Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista yhdessä, luottamuksen puutteesta, toimimattomasta lainsäädännöstä – vai mistä? STTK:n teettämien kansalaiskyselyiden ja henkilöstön edustajille teetettyjen kyselyiden tuloksena ovat toistuvasti nousseet esiin ongelmat ja puutteet niin … Continued

Asiantuntija tarvitsee unta, koska työ on läsnä vapaa-ajallakin

Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa asiantuntijatyön työaikoja ja niiden yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tutustu hankkeen raporttiin klikkaamalla tästä. Lyhyesti kerrottuna kutsuimme osallistujiksi Suomen Ekonomit jäseniä ja erään it-yrityksen työntekijöitä. Valtaosa osallistujista oli toistaiseksi sovitussa työsuhteessa ja vain 3 % (eli 9 henkilöä kaikista 307 vastanneesta) työskenteli muualla kuin yksityisellä, julkisella, valtio- tai järjestösektorilla. Varsin perinteistä toimihenkilöjoukkoa. … Continued