Joustavaa asiantuntijuutta tarvitaan tulevaisuuden työelämässä

Kaisa Hytönen, Turun yliopisto

Tulevaisuuden työelämässä monet asiantuntijat kohtaavat aivan uudenlaisia ammatillisia haasteita, joiden selvittämiseksi ei ole olemassa standardoituja tai rutiininomaisia ratkaisuja. Tällaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää usein laaja-alaista, erilaisia ammatti- ja tieteenaloja yhdistävää osaamista sekä uudenlaista tapaa tarkastella ympäröivää maailmaa. Nojautuminen kerran opittuihin taitoihin ei ole riittävää, vaan tarvitaan joustavaa asiantuntijuutta.

Joustavaa asiantuntijuutta luonnehtii pyrkimys hankkia osaamista ja taitoja, jotka auttavat sopeutumaan muuttuvan ympäristön vaatimuksiin ja vastaamaan uudenlaisiin ammatillisiin haasteisiin. Toisaalta siihen liittyy myös halu itse vaikuttaa ympäröiviin olosuhteisiin. Tietoinen ja tarkoituksellinen toiminta on joustavan asiantuntijuuden ytimessä. Joustavaa asiantuntijuutta voidaankin kuvailla tarkoitukselliseksi oman osaamisen ja tietämyksen kartuttamiseksi, vakiintuneiden ammatillisten käytäntöjen kriittiseksi tarkasteluksi sekä uuden ammatillisen tiedon ja toimintatapojen luomiseksi.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin energiatehokkuusalan asiantuntijoita. Energiatehokkuus on mainio esimerkki nopeasti kehittyvistä, tietointensiivisistä ja monen eri ammattialan risteyskohtaan sijoittuvista aloista. Sillä ei vielä ole vakiintuneita malleja kouluttaa asiantuntijoita, eivätkä työpaikatkaan usein pysty tarjoamaan erikoistunutta tietämystä ammatillisen oppimisen tueksi. Tutkimukseni osoitti, että erityisesti tällaisella nopeasti kehittyvällä alalla joustava asiantuntijuus on tärkeää ammatillisen oppimisen kannalta. Myös organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintatapojen kehittyminen on usein sidoksissa joustavalla asiantuntijuudella varustettujen työntekijöiden toimintaan.

Tutkimukseni mukaan joustavaa asiantuntijuutta omaavat energiatehokkuusasiantuntijat olivat valmiita astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan, etsivät innokkaasti uusia ammatillisia haasteista, hankkivat aktiivisesti uutta tietoa ja sovelsivat sitä avoimin mielin omissa työtehtävissään. He myös pyrkivät luomaan monipuolisia sosiaalisia yhteyksiä ja hyödyntämään niiden kautta saamiaan resursseja. Edelleen vastoin perinteistä käsitystä, nuoret ja lyhyen ammatillisen kokemuksen omaavat tulokkaat voivat saavuttaa keskeisen avaintoimijan ja tiedonvälittäjän aseman. Se kuitenkin edellyttää, että he ovat halukkaita oman osaamisensa aktiiviseen kehittämiseen ja koko ammattialan eteenpäin viemiseen.

Mitä nopeammin työelämä muuttuu ja mitä monimutkaisempia työympäristöistä ja ammatillisista haasteista tulee, sitä enemmän asiantuntijat tarvitsevat kykyä mukauttaa omaa toimintaansa ja osaamistaan. Keskeinen kysymys on, kuinka asiantuntijoita voitaisiin parhaiten tukea kohtamaan tulevaisuuden työelämän heille asettamat haasteet. Joustavan asiantuntijuuden, uteliaan asenteen, kriittisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymisen tukeminen jo varhaisen koulutuksen aikana on tässä erityisen tärkeää.

 

Viitteet: Hytönen, K. (2016). Bridging academic and working life expertise in continuing professional education: A social network perspective. Annales Universitatis Turkuensis, ser. B, tom. 424. Turku: University of Turku.


Kirjoittaja: Kaisa Hytönen on tutkijatohtori SWiPE-hankkeessa.

Lue lisää Kaisa Hytösen osaamisalueista ja työstä tutkijana.