Fiksusta alustatalouden työstä voi tulla kilpailuetu Suomelle

Anne Kovalainen, Turun yliopisto (kuva: Maria Grönroos, Studio Liikkuva)

Keväällä 2016 Strategisen tutkimusneuvoston tutkimusohjelma asetti tutkijoille tehtäväksi pohtia ja etsiä hakemuksissaan vastauksia työhön, osaamiseen ja työelämään kohdistuviin ja käynnissä oleviin tärkeimpiin muutoksiin sekä miten näihin muutoksiin olisi mahdollista varautua. Jokaisen ohjelmaan valitun hankkeen tulee myös osaltaan kyetä vastaamaan koulutukseen ja maahanmuuttoon liittyviin erityiskysymyksiin.

SWiPE-konsortio hahmotteli yhdeksi keskeisimmistä yhteiskuntaa ja taloutta muuttavaksi isoksi trendiksi sen, miten työn, toimeentulon ja osaamisen väliset suhteet muuttuvat globaalien markkinapaikkojen, digitalisoituvan yhteiskunnan ja talouden myötä. Alustatalous, digitalisaation tuomat työn muutokset ja uudentyyppinen yrittäjyys muuttavat työn tekemisen tapoja ja sisältöjä. Työn tekeminen muuttuu tulevaisuudessa yhä useamman työntekijän arjessa yrittäjämäiseksi. Useilla näistä muutoksista on moniulotteisia yhteyksiä ja vaikutuksia niin julkisorganisaatioiden, yritysten kuin jopa kansallisvaltioiden toimintatapoihin. Analyyttisen kokonaiskuvan luomiseksi on tärkeää tutkia monipuolisin menetelmin ja aineistoin mikro- ja makrotasoisia muutoksia. Tutkimalla em. ilmiöitä ja edistämällä alustatalouteen liittyviä kokeiluja SWiPE-konsortio tuottaa uutta tietoa ja levittää myös hyviä käytänteitä, jotta fiksusta alustatalouden työstä voi olla mahdollista tulevaisuudessa luoda myös kilpailuetua Suomelle.

SWiPE-konsortio on kolmen tutkimusorganisaation (Turun yliopisto, ETLA ja TTL) hanke, joka tutkii työelämän ja talouden käynnissä olevia muutoksia ison monitieteisen tutkijajoukon voimin sekä useiden yhteistyötahojen ja kansainvälisten kollegoiden kanssa. Tutkimus on hyvässä vauhdissa: selvitämme parhaillaan alustataloudessa tehtävää työtä, sen uusia muotoja ja tapoja useassa eri koulutus- ja ammattiryhmässä, tutkimme alustatalouden start-up yrityksiä, ja analysoimme jo pitkään toimineiden yritysten uusiutumiskykyä ja työn muutosta näissä yrityksissä. Julkisella sektorilla analysoimme mm. hoitotyön digitalisaatiota, etätyön mahdollisuuksia ja sen tuottamia muutoksia työyhteisöissä. Käynnissä olevissa työelämän muutoksissa oppiminen on keskeinen työhön ja työn uusiutumiseen liittyvä seikka. SWiPE-konsortiossa tutkimme myös koulutuksen uusiutumista osana työelämän monipuolistuvia vaatimuksia: teollisuuden ammattikoulutuksessa selvitämme työssä oppimista. Yliopistossa tutkimme puolestaan sitä, miten yliopiston strateginen päätös muuttua yrittäjyysyliopistoksi toteutuu käytännössä ja pitkän aikavälin muutoksena yliopiston toimintakulttuurissa, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yliopistohanketta olemme jo laajentaneet kansainväliseksi GEUM-tutkimushankkeeksi, jonka tavoitteena on mm. kehittää työkaluja yliopistojen yrittäjämäisten toimintojen monipuoliseen arviointiin (yhdessä mm. Stanfordin, North Carolinan ja Leidenin yliopistojen kanssa).

Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmakonsepti nostaa vuorovaikutuksen sidosryhmien ja laajan yleisön kanssa keskeiseksi osaksi tutkimushankkeita heti alusta saakka. SWiPE-konsortion keskeisinä sidosryhminä Sitra, Kone, Perheyritysten liitto ja maahanmuuttajakysymyksissä Setlementtiliitto, Birminghamin yliopiston CREME sekä Start-up-Refugees yhteisö ovat asiantuntijoita tutkimustulostemme käytännön vaikuttavuudessa. Meidän tavoitteenamme on löytää ja analysoida parhaita käytäntöjä ja tuoda kansainvälisten kollegoidemme osaaminen sidosryhmien käyttöön. Tieteellisen yhteisön monipuolinen tavoittaminen ja tutkimustulosten jakaminen on monitieteisen SWiPE-konsortion keskeinen tavoite. Elokuussa, tarkemmin 16.–18.8. järjestämme kansainväliselle ja kotimaiselle tutkijayhteisölle laajan WORK2017 konferenssin teemalla ”Work and Labour in the Digital Future” (www.WORK2017.fi). Konferenssiin osallistuu lähes kolmesataa työelämän tutkijaa useilta tieteenaloilta. Tervetuloa mukaan, nähdään elokuussa Turussa!

 

Anne Kovalaisen blogikirjoitus on alun perin julkaistu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston nettisivuilla.