Pekka Stenholmista apulaisprofessori

SWiPE-tutkimushankkeessa alusta asti tutkijana toiminut KTT, dosentti Pekka Stenholm aloitti elokuun alussa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina. Pekka on keskittynyt tutkimaan erityisesti alkuvaiheen yrittäjyyttä sekä instituutioiden ja yrittäjyyden välistä suhdetta. Hän on työskennellyt aktiivisesti myös yrittäjyyskoulutuksen parissa ja muun muassa luotsannut poikkitieteistä Startup!-kurssia Turun yliopistossa menestyksekkäästi jo vuosien ajan sekä ollut … Continued

Korkeakoulutetut asiantuntijat hyödyntävät laajasti digitaalisia työvälineitä

SWiPE-tutkimushankkeen tuoreessa Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin, miten työn digitalisoituminen ja alustatalouden kasvu sekä niiden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet näkyvät korkeasti koulutettujen akavalaisten asiantuntijatyötä tekevien työssä. Kyselyaineisto kerättiin 2 326 Akavan jäseneltä marraskuun 2017–tammikuun 2018 aikana. SWiPE-konsortiossa tutkimustyöstä vastasi projektitukija Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta. Tutkimustuloksista selviää, että akavalaiset asiantuntijat hyödyntävät digitaalisia työvälineitä varsin laajasti. … Continued

Tuore tutkimus asiantuntijatyöstä alustatalouden aikakaudella: Akavalaiset uskovat digitalisaation vaikuttavan myönteisesti omaan työmarkkina-asemaan

Tuore tutkimus osoittaa, että korkeakoulutetut asiantuntijatyön tekijät hyödyntävät laajasti digitalisaation ja teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia. Digitalisaation ja teknologian kehityksen ei uskota vähentävän asiantuntijoiden työmäärää. Alustoilla työskentely ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen alustoilla on kuitenkin edelleen vähäistä. Osaamisen kehittäminen on asiantuntijatyössä usein oma-aloitteista ja omakustanteista. Tulokset käyvät ilmi Turun yliopiston, Etlan ja Työterveyslaitoksen SWiPE-tutkimushankkeen 2 326 Akavan … Continued

Vapaus ja joustavuus houkuttelevat alustatyöhön epävarmuustekijöistä huolimatta

SWiPE-tutkijat Laura Seppänen, Mervi Hasu, Sari Käpykangas ja Seppo Poutanen ovat tutkineet alustatyön mekanismeja ja vaikutuksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Digitaalisten alustojen kautta tapahtuva työ kasvaa jatkuvasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Palvelujen tarjoajat ja ostajat kohtaavat joustavasti ja skaalautuvasti, mikä luo uutta taloudellista tehokkuutta. Samalla alustatyö saattaa lisätä esimerkiksi työntekijöiden epävarmuutta ja riskejä. SWiPE-tutkijat ovat tutkimuksessaan … Continued

Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin

Turun yliopiston SWiPE-tutkija Pekka Stenholm on tutkinut Suomen Yrittäjien syksyllä 2017 julkaistun Pk-yritysbarometrista saadun aineiston pohjalta, minkälaisia digitalisaatiota hyödyntävät pk-yritykset ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan. Yritysbarometrin valossa näyttää siltä, että digitalisaation hyödyntäminen ei juuri etene pk-yrityksissä, vaikka digitalisaatiota pidetään tärkeänä. Tutkimuksessa keskityttiin neljään digitaalisuuden alueeseen, jotka liittyvät työn ja yritystoiminnan murrokseen: Alustatalous (esim. Uber-tyyppisen myynti-, markkinointi- … Continued

Tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemisesta

Yrittäjyys edesauttaa yksilöiden integroitumista yhteiskuntaan ja tarjoaa työpaikan yrittäjälle, mutta myös oppimisympäristön perheenjäsenille ja yrityksen muille työntekijöille. Maahanmuuttajien yrittäjyydellä on sekä kansantaloudellista että sosiaalista arvoa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen on tutkinut maahanmuuttajayrittäjiä ja heille alkuvaiheen palveluja tarjoavia julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla … Continued

SWiPE-tutkimus on vahvasti mukana uusimmassa Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa

Uusin Ammattikasvatuksen aikakauskirjan numero (1/2018) on tehty yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston WORK-ohjelman tutkimushankkeiden kanssa. Mukana on kaksi SWiPE-tutkimushankkeeseen liittyvää artikkelia, joista toinen käsittelee yritysvetoista ammatillista koulutusta ja toinen uutta kehittymässä olevaa ammattilaisuutta sote-alalla. Kaisa Hytösen ja Anne Kovalaisen artikkeli Koulutuksen ja työelämän rajapinnat yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa: Tapaustutkimus Kone Hissit Oy tarkastelee työelämän ja koulutuksen välisiä yhteyksiä ja … Continued