Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin

Turun yliopiston SWiPE-tutkija Pekka Stenholm on tutkinut Suomen Yrittäjien syksyllä 2017 julkaistun Pk-yritysbarometrista saadun aineiston pohjalta, minkälaisia digitalisaatiota hyödyntävät pk-yritykset ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan. Yritysbarometrin valossa näyttää siltä, että digitalisaation hyödyntäminen ei juuri etene pk-yrityksissä, vaikka digitalisaatiota pidetään tärkeänä.

Tutkimuksessa keskityttiin neljään digitaalisuuden alueeseen, jotka liittyvät työn ja yritystoiminnan murrokseen:

  • Alustatalous (esim. Uber-tyyppisen myynti-, markkinointi- ja palvelukanavan hyödyntäminen)
  • Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissa)
  • Digitaaliset asiakaspalvelut
  • Teollinen Internet (uudenlaiset liiketoimintaratkaisut, joiden avulla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti keskenään)

Tuloksista ilmeni, että digitalisaatiota hyödynnetään pienemmissä yrityksissä ja erityisesti palvelualojen yrityksissä. Teollista Internetiä puolestaan hyödynnetään eniten teollisuuden alojen yrityksissä ja hieman suuremmissa pk-yrityksissä. Digitalisaatiota hyödyntävät yritykset toimivat pääosin paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla. Erityisesti digitaalisia asiakaspalveluja hyödyntävät yritykset eivät juuri toimi kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että suomalaisten pk-yritysten aktiivisuus digitaalisuudessa painottuu vahvasti kahteen osa-alueeseen – Internetin kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan.

Tulevaisuuden teknologisten mahdollisuuksien osalta tilanne näyttää haastavalta. Big dataa, teollista Internetiä, alustataloutta tai digitaalisia asiakaspalveluja hyödynnetään selvästi vähemmän ja aikomukset niiden käyttöönottoon ovat vähäiset. Digitalisaation käyttöönotto näyttää olevan pienempien pk-yritysten varassa. Puolet alustataloutta ja digitaalisia asiakaspalveluja hyödyntävistä yrityksistä on alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Teollisuuden alan pk-yrityksissä hyödynnetään teollista Internetiä enemmän kuin muita digitalisaation muotoja.

Alustataloutta hyödyntävät yritykset kokevat suhdanteet muita vastaajia parempina ja digitalisaatiota hyödyntävät pk-yritykset ovat kaikkiin vastaajiin verrattuna varsin kasvuhakuisia.

Henkilöstön kehittäminen korostuu hieman muita useammin big dataa hyödyntävissä yrityksissä, kun taas digitalisaatiota hyödyntävissä yrityksissä koettiin viennin ja kansainvälistymisen kehittämistarpeita useammin verrattuna kaikkien Pk-yritysbarometrin vastaajiin. Teollista Internetiä hyödyntävissä yrityksissä korostetaan myös tuotanto- ja materiaalitoimintojen, tietotekniikan, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja laadun kehittämistarpeita.

Alustataloutta hyödyntävissä yrityksissä koettiin yritystoimintaa koskevan sääntelyn ja työvoiman saatavuuden vaikeuttavan yritystoiminnan kehittämistä. Big dataa hyödyntävissä yrityksissä puolestaan korostettiin rahoituksen saatavuuden haasteita useammin kuin muissa vertaillussa mukana olleissa yrityksissä.

Lue lisää erikoistutkija Pekka Stenholmin tutkimuksesta Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin.