STN-ohjelmilta laajat politiikkasuositukset maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittämiseksi

Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmat Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, Tasa-arvoinen yhteiskunta ja Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä niiden alla toimivat seitsemän eri tutkimushanketta ovat julkaisseet yhteiset politiikkasuositukset Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön. SWiPE on yksi mukana olevista tutkimushankkeista ja SWiPE-tutkija Satu Aaltonen sekä ohjelmajohtaja Eveliina Saari osallistuivat policy briefin kirjoittamiseen.

Strategisen tutkimuksen eri hankkeissa on tutkittu eri ryhmiin kuuluvien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvoinnin, perheenyhdistämisen, naisten kotoutumisen, työllistymiskokeilujen, eri aloille työllistymisen sekä yrittäjyyden näkökulmasta. Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön -politiikkasuositukset on laadittu eri tutkimushankkeissa saatujen tutkimustulosten pohjalta. Tarkastetussa ovat erityisesti oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittäminen. Maahanmuuttajien työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja integraation edistämiseen. Maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittämisellä on siten myös laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Politiikkasuositusten tavoitteena on tuoda tutkimustuloksiin pohjautuvia suosituksia viranomaisten, politiikkatoimijoiden, palvelutarjoajien ja työnantajien käyttöön.

SWiPE-tutkimuksessa on tutkittu erityisesti maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen liittyviä asioita. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen nostaa yhden tärkeän politiikkasuosituksen kaikkiaan 14 eri politiikkasuosituksen listalta.
– Monimuotoisuuden huomioivaan yritysneuvontaan kannattaa panostaa paikallistasolla, sanoo Satu Aaltonen.

Toinen tärkeä politiikkasuositus erityisesti SWiPE-tutkimushankkeen tutkimustulosten pohjalta on suositus siitä, että kunnat, maakunnat, uusyrityskeskukset ja yrittäjäjärjestöt voivat tukea maahanmuuttajien yrittäjyyttä järjestämällä eritaustaisille yrittäjille yhteisiä, yrittäjyyden haasteita ratkovia tilaisuuksia, joihin myös yritystoiminnan rahoittajat kutsutaan mukaan. Satu Aaltonen korostaakin, että maahanmuuttajayrittäjät kokevat itsensä ennen kaikkea yrittäjiksi ja vertaistukea etsitään muilta yrittäjiltä, ei vain maahanmuuttajayrittäjiltä.
– Yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla, korostaa Satu Aaltonen.

Politiikkasuositukset julkistettiin Maahanmuuttajien hyvinvointi ja työllistyminen -seminaarissa 14.3.2019. Seminaarissa päättäjät, asiantuntijat ja tutkijat keskustelivat muun muassa maahanmuuttajien koulutuksesta, yrittäjyydestä ja työhyvinvoinnista. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen oli mukana keskustelemassa maahanmuuttajien työllistymisen ja yrittäjyyden poluista.

Lue lisää Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön -policy briefistä.

SWiPE on julkaissut aiemmin Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia yrittäjyyden tukemiseen -politiikkasuositukset, joihin voi tutustua SWiPE-hankkeen julkaisusivulla.