Maahanmuuttajien aktiivinen toimijuus edistää kotoutumista

Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuus päätti Strategisen tutkimuksen neuvoston järjestämän Tutkittua tietoa maahanmuutosta -seminaarien sarjan. 23.4. järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin sekä tutkijoita, asiantuntijoita että maahanmuuttajia. Myös SWiPE oli mukana tilaisuudessa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen Turun yliopistosta osallistui paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin, miten monikulttuurinen yhteiskunta saadaan toimimaan. Monikulttuurisuuskeskustelun alustajana toimi vuoden pakolaisnainen Bahar Mozaffari.

Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuuden keynote-puhujana toiminut Tillburgin yliopiston professori Paul Scheffer kyseenalaisti omassa puheenvuorossaan jopa koko monikulttuurisuus-käsitteen. Hänen mukaansa eri kulttuurien kohtaamisista tulisi syntyä ennemminkin kokonaan uusi kulttuuri. Tähän hänen mukaansa liittyy luopumista, hylkimistä ja jopa konflikteja, joita hän piti luonnollisena osana integraatioprosessia. Scheffer korosti kotoutumisessa maahanmuuttajien aktiivista toimijuutta.

Niin ikään maahanmuuttajien aktiivista roolia korosti Bahar Mozaffari, jonka mukaan myös maahanmuuttajilla itsellään on vastuu kotouttamisessa. Mozaffari nosti esille omassa puheenvuorossaan maahanmuuttajanaisten aseman ja sen, miksi he jäävät usein työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syyksi hän nosti muun muassa eri kulttuurien ristiriitaiset identiteettiodotukset.

Satu Aaltonen kertoi keskustelussa turkulaisen Opetuskoti Mustikan toiminnasta. Mustikassa somalinaisten työelämään siirtymistä tuetaan muun muassa tarjoamalla lastenhoitoapua. Kyse ei hänen mielestään ole pelkästään identiteetistä, vaan konkreettisten esteiden poistamisesta. Hän korosti pienten askelten merkitystä maahanmuuttajanaisten työhön siirtymisessä.

Keskustelussa puhuttiin myös maahanmuuttajille tarkoitetuista palveluista. Satu Aaltonen korosti, että erityisesti maahanmuuttajayrittäjillä eriytetyt palvelut voivat luoda toiseutta ja ne saatetaan kokea syrjivinä. Tämä ajatus sai kannatusta laajemminkin paneelin keskustelijoiden piirissä, joskin joissakin tilanteissa eriytetyillä palveluilla voidaan kuroa välimatkaa kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä sekä nopeuttaa integraatiota.