Korkeakoulutetut asiantuntijat hyödyntävät laajasti digitaalisia työvälineitä

SWiPE-tutkimushankkeen tuoreessa Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin, miten työn digitalisoituminen ja alustatalouden kasvu sekä niiden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet näkyvät korkeasti koulutettujen akavalaisten asiantuntijatyötä tekevien työssä. Kyselyaineisto kerättiin 2 326 Akavan jäseneltä marraskuun 2017–tammikuun 2018 aikana. SWiPE-konsortiossa tutkimustyöstä vastasi projektitukija Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta.

Tutkimustuloksista selviää, että akavalaiset asiantuntijat hyödyntävät digitaalisia työvälineitä varsin laajasti. Asiantuntijatyö on paljolti digitalisoitunutta ja digitaaliset työvälineet ovat osa asiantuntijoiden työn arkea. Uudet työvälineet ja muuttuvat osaamisvaatimukset asettavat vaatimuksia myös osaamisen kehittämiselle. Omaa osaamista kehitetäänkin pitkälti oma-aloitteisesti ja omakustanteisesti.

– Vastuu työtä koskevien tietojen ja taitojen kehittämisestä ei saisi jäädä vain työtä tekevien omalle vastuulle. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä kestävää, sanoo SWiPE-tutkimushankkeen johtaja, professori Anne Kovalainen.

Akavalaiset uskovat vahvasti, että teknologian kehittyminen ja uudet taitovaatimukset eivät heikennä heidän asemaansa työmarkkinoilla. Päinvastoin, työmahdollisuuksien uskotaan paranevan uusien digitaalisten työvälineiden ansiosta. Niin ikään työn määrän ei uskota vähentyvän uusista digitaalisista työvälineistä huolimatta.

Vaikka digitalisaatiota ja teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään jo varsin laajasti ja alustojen tarjoamat ansaintamahdollisuudetkin ovat tuttuja, eivät akavalaiset asiantuntijat ole vielä hyödyntäneet kovinkaan paljoa alustatalouden tuomia mahdollisuuksia ansaintatarkoituksissa oman asiantuntemuksensa myymisessä.

– Alustatyö kiinnostaa eniten kaikkein korkeimmin koulutettuja, tohtorin tutkinnon suorittaneita, akavalaisia, kertoo SWiPE-tutkimushankkeen projektitutkija Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta.

Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -tutkimuksen raporttiin voit tutustua kokonaisuudessaan täältä.