Epävarmuus ja muutos ajavat yrityksiä uudistumaan

Yritystoiminnan uudistumiseen ei ole tarjolla yhtä reseptiä, useita siinä onnistumisen aineksia kylläkin. Yllättäen yritysten käsitykset onnistuneesta uudistumisesta ovat samanlaisia kuin yksilötason yrittäjämäiset taidot. Selvitimme Tekesin osarahoittamassa Renewal of Manufacturing -tutkimusprojektissa uudistumisen eroja menestyneiden ja vähemmän menestyneiden yritysten välillä. Löysimme yritysten onnistuneen uudistumisen aineksia haastattelemalla johtajien ja yrittäjien käsityksiä strategioistaan ja menestymisestään.

Menestyneiden yritysten menestymistä koskevissa käsityksissä eivät korostu pelkästään taidot ja kyvyt uudistua, vaan se, miten ne mahdollistavat yritysten joustavuuden ja päivittäisen epävarmuuden hallinnan. Keskeinen muutoksen ajuri on epävarmuus, joka vaikuttaa tapoihin, joilla yritykset uudistuvat.

Yritysten kyky sietää epävarmuutta ja muutosta ei välttämättä ole enää keino selvitä, vaan se voi olla kehittymisen ja menestyksen ajuri. Tämän ohella on muitakin menestymisen aineksia:

  1. Pitkäjänteisyys ja epävarmuuden sieto. Menestyneet yritykset korostivat uudistumisen perustuvan usein epävarmuuden sietämiseen ja periksi antamattomuuteen (Rogers: Overcoming tough times). Lisäksi yritykset korostivat jatkuvaa toiminnan sopeuttamista asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön mukaisesti.
  2. Joustavuus ja ketteryys. Menestyneet yritykset pyrkivät olemaan valmiina muutoksiin, myös sellaisiin, jotka vaikuttavat asiakkaisiin. Joustavuus tai notkeus edellyttää strategioiden muokkaamista ja jopa aiemmin tärkeistä toiminnoista luopumista.
  3. Ennakoivuus ja valppaus. Menestyneet yritykset pitivät tärkeänä oman toimialansa ylittävää ennakointia sekä ymmärrystä muutoksesta ja trendeistä. Niiden tavoitteena on hahmottaa, miten erilaiset mahdolliset muutokset vaikuttavat omaan toimialaan ja asiakkaiden toimintaan.
  4. Yrittäjämäinen yrityskulttuuri. Menestyneet yritykset arvostivat ja korostivat omaa yrityskulttuuriaan, joka usein oli innostava ja uudistumista tukeva (Grant: Encourage a culture of inquiry). Innovointi ymmärrettiin kokonaisvaltaisena tekemisenä ja asenteena, joka näkyy asiakkaille ja mahdollistaa joskus kokeellisenkin toiminnan.
  5. Asiakkaiden kuunteleminen ja arvonluonti. Menestyneiden yritysten retoriikassa korostui vahvasti asiakkaiden tarpeiden ratkominen ja arvonluonti yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välillä, sillä yhteistyö ja arvonluonnin sisältö muuttuvat jatkuvasti.

Havainnoissamme onnistunut yritystoiminnan uudistuminen nivoutuu asiakkaiden kuuntelemiseen ja kuullun ymmärtämiseen, mutta nekään eivät yksistään riitä. Uudistuminen edellyttää erilaisia aineksia ja niiden samanaikaista esiintymistä (Man et al. 2002). Osa aineksista, kuten asiakkaiden kuunteleminen, jalostuu tekemiseksi nopeasti, mutta osa, kuten yrittäjämäinen yrityskulttuuri, kehittyy ajassa. Tuloksemme painottavatkin, että onnistunut uudistuminen edellyttää yrityksiltä kyvykkyyttä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja ennakoivaan valppauteen.

 

Lähteet:

Man, T. W. Y., Lau, T. & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17, 123-142.


Pekka Stenholm on erikoistutkija SWiPE-hankkeessa.

Lue lisää Pekka Stenholmin osaamisalueista ja työstä tutkijana.