Korkeakoulutetut asiantuntijat hyödyntävät laajasti digitaalisia työvälineitä

SWiPE-tutkimushankkeen tuoreessa Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin, miten työn digitalisoituminen ja alustatalouden kasvu sekä niiden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet näkyvät korkeasti koulutettujen akavalaisten asiantuntijatyötä tekevien työssä. Kyselyaineisto kerättiin 2 326 Akavan jäseneltä marraskuun 2017–tammikuun 2018 aikana. SWiPE-konsortiossa tutkimustyöstä vastasi projektitukija Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta. Tutkimustuloksista selviää, että akavalaiset asiantuntijat hyödyntävät digitaalisia työvälineitä varsin laajasti. … Continued

Tuore tutkimus asiantuntijatyöstä alustatalouden aikakaudella: Akavalaiset uskovat digitalisaation vaikuttavan myönteisesti omaan työmarkkina-asemaan

Tuore tutkimus osoittaa, että korkeakoulutetut asiantuntijatyön tekijät hyödyntävät laajasti digitalisaation ja teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia. Digitalisaation ja teknologian kehityksen ei uskota vähentävän asiantuntijoiden työmäärää. Alustoilla työskentely ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen alustoilla on kuitenkin edelleen vähäistä. Osaamisen kehittäminen on asiantuntijatyössä usein oma-aloitteista ja omakustanteista. Tulokset käyvät ilmi Turun yliopiston, Etlan ja Työterveyslaitoksen SWiPE-tutkimushankkeen 2 326 Akavan … Continued

Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä

Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri kanavista. Siksi on merkityksellistä, kuinka asioita esitetään mediassa. Keskitynkin väitöskirjassani analysoimaan monipuolisia mediasta koottuja aineistoja useilla, osin kulttuurintutkimuksesta juontuvilla menetelmillä, kuten lähiluvulla ja visuaalisella analyysillä. … Continued

Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin?

Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitamme yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. Eräs omaa koulutusjärjestelmää ylläpitävä yritys on KONE Hissit Oy, … Continued

Vapaus ja joustavuus houkuttelevat alustatyöhön epävarmuustekijöistä huolimatta

SWiPE-tutkijat Laura Seppänen, Mervi Hasu, Sari Käpykangas ja Seppo Poutanen ovat tutkineet alustatyön mekanismeja ja vaikutuksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Digitaalisten alustojen kautta tapahtuva työ kasvaa jatkuvasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Palvelujen tarjoajat ja ostajat kohtaavat joustavasti ja skaalautuvasti, mikä luo uutta taloudellista tehokkuutta. Samalla alustatyö saattaa lisätä esimerkiksi työntekijöiden epävarmuutta ja riskejä. SWiPE-tutkijat ovat tutkimuksessaan … Continued

SWiPE mukana järjestämässä Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet -työryhmää Työelämän tutkimuspäivillä, 1.-2.11.2018

Työelämän tutkimuspäivät 2018 järjestetään 1.-2.11.2018 Tampereen yliopistossa. Viidettätoista kertaa järjestettävät Työelämän tutkimuspäivät ovat vakiintuneen, monitieteisen ja monialaisen työelämän tutkijajoukon, kehittäjien, konsulttien sekä tutkimustiedon käyttäjien ja soveltajien kohtaamispaikka. Työelämän tutkimuspäivien tämänvuotinen teema on Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Useat työryhmät tarkastelevat teemaa eri näkökulmista. SWiPE-osahankkeen johtaja Laura Seppänen järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston apulaisprofessori Sami Paavolan kanssa … Continued

Työsuhdeseminaari 2018 -risteily, 25.-26.10.2018

Tuottavuuskeskus ry ja EK – Tieto Oy järjestävät Työsuhdeseminaarin 25.-26.10.2018 ms Silja Europalla. Seminaari on suunnattu erityisesti yksityisen sektorin ylemmille toimihenkilöille ja yritysjohdolle sekä työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoille. Suositus on, että yrityksistä osallistuvat sekä ylempien toimihenkilöiden että johdon edustajat. Yksi seminaarin puhujista on SWiPE-tutkija Annina Ropponen. Seminaarin tarkempi ohjelma on nähtävillä täällä. Sitovan ilmoittautumisen voi tehdä osoitteessa: https://ek-tieto.fi/kurssi/lokakuu-2018/tyosuhdeseminaari-2018-risteily/

Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin

Turun yliopiston SWiPE-tutkija Pekka Stenholm on tutkinut Suomen Yrittäjien syksyllä 2017 julkaistun Pk-yritysbarometrista saadun aineiston pohjalta, minkälaisia digitalisaatiota hyödyntävät pk-yritykset ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan. Yritysbarometrin valossa näyttää siltä, että digitalisaation hyödyntäminen ei juuri etene pk-yrityksissä, vaikka digitalisaatiota pidetään tärkeänä. Tutkimuksessa keskityttiin neljään digitaalisuuden alueeseen, jotka liittyvät työn ja yritystoiminnan murrokseen: Alustatalous (esim. Uber-tyyppisen myynti-, markkinointi- … Continued

Tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemisesta

Yrittäjyys edesauttaa yksilöiden integroitumista yhteiskuntaan ja tarjoaa työpaikan yrittäjälle, mutta myös oppimisympäristön perheenjäsenille ja yrityksen muille työntekijöille. Maahanmuuttajien yrittäjyydellä on sekä kansantaloudellista että sosiaalista arvoa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen on tutkinut maahanmuuttajayrittäjiä ja heille alkuvaiheen palveluja tarjoavia julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla … Continued